Statut Fundacji

wersja 2022 (w trakcie rejestracji aktualizacji)

Preambuła8 marca jest dniem szczególnym. Od lat dedykowany jest prawom kobiet na całym świecie. Jest to również ważny dzień w historii Rokietnicy i jej obecnych oraz byłych mieszkańców, ponieważ wiąże się on z tragicznymi wydarzeniami 1943 roku. Chcemy, aby nasza działalność na zawsze pozostała kojarzona z Rokietnicą. Dlatego tworzymy Fundację 8Marca, która poprzez swoje działania edukacyjne, społeczne i kulturalne będzie promować tradycję, innowacyjność i tolerancję.

 

Postanowienia ogólne  § 1Fundacja 8Marca, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatorkę: Natalię Gnoińską aktem notarialnym A 7743/2022 i A 4124/2022 § 2
 1. Nazwa Fundacji jest następująca: Fundacja 8Marca
 2. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie  niniejszego statutu. 
 § 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Rokietnica, w powiecie Jarosławskim.
 2. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz obszar Unii Europejskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Unii Europejskiej.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, ośrodki, biura, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek, fundacji i spółdzielni. 
 5. Fundacja może posiadać logo (znak graficzny) oraz stronę internetową i profile w mediach społecznościowych.
 6. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
 7. Ze względu na główne cele Fundacji, nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 Cele Fundacji§ 4Celem statutowym Fundacji jest:
 1. nabycie i ochrona, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektu zwanego Pałacem Pinińskich w Rokietnicy oraz otaczającego parku;
 2. nabywanie, ochrona, rewaloryzacja, zagospodarowanie i utrzymanie innych obiektów zabytkowych, w tym pałaców, dworów oraz innych budowli historycznych w szczególności historycznie związanych z rodzinami Uznańskich i Gnoińskich;
 3. edukacja w zakresie ochrony, funkcji i potencjału zabytków oraz ich roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
 4. działalność edukacyjna, oświatowa, wydawnicza i badawcza;
 5. wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach, w szczególności edukacja muzyczna;
 6. kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców terenów, na których znajdują się obiekty zabytkowe;
 7. podtrzymywanie tradycji kulturowej różnorodności regionów, gdzie znajdują się obiekty fundacji;
 8. promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności, różnorodności ;
 9. promowanie i wspieranie przedsiębiorczości i działalności naukowej kobiet; 
 10. uzyskanie statusu Instytucji Otoczenia Biznesu;
 11. promowanie wymiany wiedzy i integracji międzypokoleniowej;
 12. promowanie, wspieranie i edukowanie na temat ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, gospodarki w obiegu zamkniętym;
 13. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celem Fundacji;
 14. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego  szczególności poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych;
 15. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na współpracę, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, w szczególności poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych i społecznych;
 16. wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej;
 17. wspieranie inicjatyw promujących w Polsce kulturę i sztukę pozostałych krajów Unii Europejskiej, w szczególności Francji, a także kulturę i sztukę Ukrainy.
 § 5Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na renowację i konserwację obiektów zabytkowych własnych i zabytków niebędących własnością Fundacji;
 2. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
 3. przejmowanie na własność, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną obiektów zabytkowych, ich remont i adaptację;
 4. przejmowanie na własność, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną wszelkich gruntów, w tym w szczególności: gruntów zabudowanych, gruntów rolnych, gruntów leśnych, gruntów pod wodami, które mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego;
 5. tworzenie w obiektach zabytkowych nowoczesnych przestrzeni współpracy (tzw. coworking);
 6. gromadzenie dokumentacji dotyczącej zabytków;
 7. działalność wydawniczą z dystrybucją (w wersji drukowanej i elektronicznej),
 8. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wystaw, koncertów, festiwali i innych wydarzeń popularyzujących kulturę i tradycję;
 9. organizowanie i prowadzenie programów badawczych;
 10. inicjowanie i prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy o zrównoważonym rozwoju, ekologii, gospodarce w obiegu zamkniętym;
 11. organizowanie oraz finansowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań;
 12. przyznawanie nagród i stypendiów (w tym stypendiów naukowych);
 13. organizowanie akcji oraz kampanii społecznych;
 14. prowadzenie działań wspomagających społeczności lokalne, w szczególności w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji;
 15. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami zarówno w kraju jak i za granicą, dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 16. współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz państwowej;
 17. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ochrony zabytków;
 18. zatrudnianie pracowników oraz podejmowanie współpracy na podstawie innych umów cywilnoprawnych z podmiotami trzecimi w celu realizacji celów statutowych
 19.  inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów; współpraca z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;  współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi; organizacja i prowadzenie biura, biblioteki, sal szkoleniowych i innych pomieszczeń służących realizacji celów Fundacji; inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy, oraz powiązań między jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami.
 Działalność gospodarcza Fundacji§ 6
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
 2. W ramach majątku Fundacji na działalność gospodarczą zostaje przeznaczonych 1000 zł. W zależności od potrzeb Zarząd ma prawo do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Prowadzenie działalności gospodarczej będzie miało charakter wyłącznie pomocniczy (wspierający) w stosunku do działalności statutowej Fundacji. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady lub jednostki organizacyjne Fundacji. 
 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji. 
 6. Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia i nawiązywać współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie mającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą.
 7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 
  • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
  • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
  • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek 
  • 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 56.10.A Prowadzenie działalności gastronomicznej w formie kawiarni 
  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.13.Z Wydawanie gazet
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 63.12.Z Działalność portali internetowych
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
  • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
  • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna
  • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 
  • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 
  • 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
  • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 85.59.A Nauka języków obcych

 Majątek Fundacji§ 7
 1. Początkowy majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące), w tym 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 2. Dochody Fundacji w szczególności stanowią:
 • darowizny, spadki, zapisy,
 • dotacje, subwencje oraz granty,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochody ze sprzedaży gadżetów fundacji materialnych i niematerialnych,
 • dochody z udostępniania obiektów Fundacji podmiotom administracji publicznej, świata nauki i podmiotom komercyjnym, dochody z majątku Fundacji.
 1. Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na działalność statutową.
  Władze Fundacji:§ 8Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji, zwana dalej także „Radą”
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej także „Zarządem”
 3. Zgromadzenie Doradców, zwane dalej także „Zgromadzeniem”
 Rada Fundacji§ 9
 1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator, jeśli nie jest jednocześnie członkiem Zarządu.
 4. Kadencja wszystkich członków Rady Fundacji wynosi 5 lat i ulega przedłużeniu każdorazowo na okresy 5 letnie, bez konieczności dokonywania osobnego powołania członka Rady do jej składu.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 7. Utrata członkostwa w Radzie Fundacji następuje na skutek: odwołania przez Radę, śmierci, choroby powodującej stałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, rezygnacji z  członkostwa w Radzie Fundacji.
 8. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia oraz przewodniczy posiedzeniom Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzeniu przewodniczy osoba wybrana spośród członków Rady.
 9. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 10. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno zostać przekazane wszystkim członkom Rady co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie może być przekazane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną (e- mail).
 11. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenia Rady Fundacji bez formalnego zwoływania, jak również wprowadzenia do porządku obrad Rady spraw nie objętych proponowanym w zawiadomieniu porządkiem obrad, za zgodą wszystkich członków Rady.
 12. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w głosowaniu za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, fax), jak również mogą głosować korespondencyjnie.
 13. Rada Fundacji może uchwalić swój szczegółowy regulamin pracy.
 14. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzeń za udział w pracach Rady, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.
 § 10
 1. Zadaniami Rady Fundacji w szczególności są:
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
 • zatwierdzania programów wieloletnich i rocznych planów przedkładanych przez Zarząd Fundacji,
 • przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności i z działalności Fundacji,
 • badanie prawidłowości gospodarki finansowej Fundacji,
 • ocena działalności Zarządu za rok poprzedni i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • powoływanie (z wyłączeniem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Fundatora) i członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu a na jego wniosek –Wiceprezesów Zarządu  oraz odwoływanie członków Zarządu, w tym powołanych przez  Fundatora, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie określenia liczby  członków Zarządu,
 • inicjowanie działalności statutowej Fundacji oraz wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej celów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zakładania spółdzielni i uczestnictwa w spółdzielniach, w tym, w spółdzielniach energetycznych oraz tworzenia innych podmiotów i uczestnictwa w nich dla realizacji celów statutowych Fundacji; 
 • zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.
 1. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu wyjaśnień oraz przedstawienia jej wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 
  Zarząd Fundacji§ 11
 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją w stosunkach zewnętrznych oraz podejmuje działania, nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na okres wspólnej czteroletniej kadencji. 
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 5. Każdy z Członków Zarządu samodzielnie prowadzi sprawy Fundacji :
 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu reprezentuje samodzielnie Fundację na zewnątrz.
 7. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, Fundację na zewnątrz reprezentuje  Prezes Zarządu i jeden z członków Zarządu - działający łącznie.
 8. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje Fundator.
 9. W skład Zarządu może wchodzić Fundator, jeżeli jednocześnie nie pełni funkcji członka Rady Fundacji.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie jednego z członków Zarządu lub Rady Fundacji. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 11. Prezes Zarządu Fundacji pełni funkcję kierownika zakładu pracy stosunku do pracowników Fundacji.
 12. Członkostwo Zarządu wygasa na skutek upływu kadencji, rezygnacji , śmierci lub odwołania przez organ powołujący. 
 13. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 14. Zarząd może uchwalić szczegółowy regulamin pracy Zarządu, po uprzednim przyjęciu treści tego regulaminu przez Radę Fundacji.
 15. Zarząd może rozporządzać majątkiem Fundacji i zaciągać zobowiązania do wysokości kwoty określonej w regulaminie pracy Zarządu. W przypadku braku tego regulaminu, Rada Fundacji w formie uchwały określi wysokość tej kwoty. 
 16. Do rozporządzania majątkiem Fundacji i zaciągania zobowiązań przekraczających wysokość kwoty określonej w sposób wskazany w pkt powyżej wymagana jest zgoda Rady Fundacji.
 § 12
 1. Zarząd może decydować o przeznaczeniu części obiektów Fundacji na cele mieszkalne lub reprezentacyjne związane z prowadzeniem swojej działalności.
 2. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • uchwalanie rocznych planów finansowych, zatwierdzonych przez Radę Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,
 • przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu, celów Fundacji oraz połączenia z inną Fundacją, a także likwidacji Fundacji,
 • zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych w Fundacji,
 • tworzenie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
 • sporządzanie i zgłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

§ 13
 1. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, w tym umowy menadżerskiej. 
 2. Warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala w drodze uchwały - Rada Fundacji. 
 3. Przewodniczący Rady Fundacji jest upoważniony do wykonywania samodzielnie prawa reprezentacji Fundacji, w przypadku zawierania umowy między Fundacją a Prezesem lub członkiem Zarządu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w uchwale. Uchwała Rady Fundacji może także określać odmienny sposób wykonywania reprezentacji Fundacji przez Radę. 
 4. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Fundacją a Prezesem lub członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Fundacji na zasadach określonych w pkt powyżej.

Zgromadzenie Doradców§ 14
 1. Zgromadzenie Doradców jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Fundacji oraz organem promującym działalność Fundacji.
 2. Zgromadzenie może zostać powołane przez Zarząd na wniosek Rady Fundacji.
 3. W skład zgromadzenia wchodzą osoby zaproszone przez Zarząd lub przez Radę Fundacji. Osoba zaproszona staje się członkiem Zgromadzenia od chwili poinformowania Fundacji o przyjęciu zaproszenia, chyba że postanowiono inaczej. 
 4. Zadaniem członków Zgromadzenia jest wspieranie celów statutowych Fundacji i programów Fundacji, a także wyrażanie opinii na temat planowanych i realizowanych przez Fundację inicjatyw. 
 5. Członkostwo w Zgromadzeniu ustaje z chwilą rezygnacji lub odwołania przez Radę Fundacji.
 6. Liczba członków Zgromadzenia nie jest limitowana.
 7. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku w formie stacjonarnej lub zdalnej. 
 8. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zgromadzenia.
 9. Członkowie Zgromadzenia nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.
 Łączenie, zmiana statutu oraz likwidacja§15
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. Zmiana statutu Fundacji dokonywana jest w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 
 4. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji oraz w sprawie ustanowienia likwidatora podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez przekazanie tego majątku innemu podmiotowi, który będzie kontynuował działalność Fundacji w zakresie inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych w celu promowania tradycji, innowacyjności i tolerancji oraz rozwoju Rokietnicy.
 Rachunkowość Fundacji § 16
 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2022 r.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji sporządza Zarząd, a zatwierdza Rada Fundacji. 

Numer rachunku Fundacji (IBAN): 41 1140 1010 0000 4728 3300 1001 

Fundacja 8Marca KRS: 0000977506, REGON: 522456670, NIP: 7922316465