Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w rozumieniu Fundacji 8Marca oznacza, że prowadzimy działalność, aby nie marnować, a wręcz odbudowywać zasoby na przyszłość.

Trzy ważne elementy naszej działalności tworzą jej zrównoważony charakter:

  • poszukiwanie rozwiązań budujących kapitał społeczny

  • poszukiwanie rozwiązań infrastrukturalnych dążących do gospodarki w obiegu zamkniętym

  • maksymalne wykorzystanie istniejącej tkanki budynków i szczególne poszanowanie dla bioróżnorodności

Nasze cele zrealizujmy posługując się dostępną technologią i wiedzą, a także tworząc nową wiedzę w oparciu o gromadzone dane i badania prowadzone na terenie obiektów pod opieką Fundacji 8Marca.

Głównym celem projektowym Dworu Innowacji jest pilotaż rozwiązań zwiększających zrównoważenie środowiskowe. Chcemy wykorzystać ten projekt do zaprezentowania i zaangażowania społeczności w innowacyjne wykorzystanie dostępnej technologii, zarówno z szacunkiem dla dziedzictwa, jak i z nastawieniem na ciągłe patrzenie w przyszłość i promowanie obiegu zamkniętego.

Naszym priorytetem jest ponowne wykorzystanie i zachowanie jak najwięcej oryginalnej tkanki i materiałów budowlanych po wcześniejszych rozmowach i zatwierdzeniu przez lokalnego konserwatora zabytków. Wiąże się to z kwestiami ekologii i zmniejszeniem śladu węglowego projektu. Co więcej, nie tylko planujemy zregenerować 100% terenów zielonych w duchu ochrony bioróżnorodności, ale również dążymy do czerpania z nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego danego terenu, aby ponownie wykorzystywać jak najwięcej wody poprzez system zbierania wody deszczowej, a także naturalną filtrację.

Równocześnie pragniemy edukować społeczność i gości na temat naszych zrównoważonych rozwiązań.


Razem zostawimy Planetę lepszą niż ją zastaliśmy.