top of page
Budynek historyczny

Statut Fundacji 8Marca

W oparciu o naszą wizję, misję i wartości Statut fundacji określa jej cele i działania, które podejmujemy, aby nasze cele statutowe osiągać. Zachęcamy do zapozna się ze Statutem, ponieważ przywiązujemy szczególną wagę do transparentności naszych działań. 

Mamy w sumie 18 celów statutowych.
Można je podzielić na kilka grup:

1. Budowanie sieci współpracy, angażowaniem bardzo różnorodnych interesariuszy, i edukowaniem na temat zabytków, ich roli i znaczenia społecznego. To co nas wyróżnia, na tle wielu wspaniałych organizacji zajmujących się dziedzictwem, to, że chcemy przekonywać nieprzekonanych. Naszym celem i codzienną pracą jest zaangażowania przedsiębiorców i aktywistów z innych obszarów we wspólnotę jaką tworzy nasze europejskie dziedzictwo. 

 

2. Nabywanie, ratowanie, odnawianie, w odpowiedzialny i zrównoważony sposób,  zabytkowych budynków. To najtrudniejsza część naszej działalności. Wymaga dużego wysiłku, aby przekonać jeszcze więcej nieprzekonanych osób. W Statucie wymieniamy konkretne miejsce - tak zwany pałac Pinińskich w Rokietnicy (pow. jarosławski), gdzie powstała fundacja. Zapisaliśmy też, że takich obiektów, w przyszłości może być więcej. 

 

3. Edukacja, popularyzacja polskiego dziedzictwa i polskiej kultury w Europie i europejskiego dziedzictwa w Polsce. To cele, które wiążą się także z budowaniem lokalnej tożsamości wokół tradycji i zabytków, ze zrozumieniem historii i jej skutków dziś oraz angażowaniem się mieszkańców we wspólne przedsięwzięcia na przyszłość. 

 

4. Promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy. To kolejna grupa celów, która nas wyróżnia. Naszym celem jest szukanie przedsiębiorczości także w grupach mniej uprzywilejowanych, w trudnych lokalizacjach, o gorszej sytuacji ekonomicznej. Wierzymy, że zabytki mogą być siłą napędową lokalnej społeczności, tworząc miejsca pracy i lepsze perspektywy dla młodego pokolenia.

Aby zrealizować cele Statut określa szereg działań, które Fundacja może podjąć.

1. Najważniejsze działań misyjne wiążą się z pozyskiwaniem środków finansowych z różnorodnych źródeł, publicznych i prywatnych. To, co nas wyróżnia to działania na rzecz rozwijania kwest społecznościowych na cele konkretnych projektów. Pozwala to na realizację celu szerokiego zaangażowania społecznego na rzecz zabytków. Jest także działaniem włączającym, ponieważ nawet osoby mniej majętne, mogą wziąć udział i czerpać dumę ze zrealizowanych projektów. 

 

2. Ponieważ planujemy nabywać i współpracować przy transformacji zabytków ważne są także działania związane z prowadzeniem renowacji, a szczególnie z poszukiwaniem takich funkcji dla obiektów zabytkowych, aby były one w stanie samodzielnie się utrzymać w przyszłości. Dlatego realizujemy nasze cele poprzez proponowanie nowych sposobów użytkowania zabytkowych obiektów, wierząc, że są one nie tylko świadkami przeszłości, ale także ważnymi aktorami przyszłości. Dlatego ważne jest także, aby zużywały mniej energii, produkowały mniej odpadów, nie marnowały wody. Szczególny nacisk kładziemy na naturalne materiały przy renowacji i przywracanie bioróżnorodności, dzięki zielonym terenom wokół zabytków. 

 

3. Aby jak najlepiej realizować działania związane z ograniczeniem zużycia energii, poszukiwaniem nowych funkcji, odpowiadających na lokalne i szersze potrzeby, realizujemy cele statutowe poprzez angażowanie się w międzynarodowe projekty naukowe, dzielenie się wiedzą, wspieranie lokalnych rzemieślników i artystów, organizację imprez kulturalnych i wiele innych działań, które można realizować wokół obiektów zabytkowych.

Historic Building_edited.jpg

Pobierz pełen tekst stautu

Podoba Ci się to co robimy?
Włącz się w nasze działania!
Możesz zrobić to już dziś!

bottom of page